Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Mokyklos g. 1, LT-96240, Drevernos k., Klaipėdos r. tel.: (8 46) 476 212

Jūs esate čia:PRANEŠIMAS APIE REORGANIZAVIMO SĄLYGAS

PRANEŠIMAS APIE REORGANIZAVIMO SĄLYGAS

Informuojame, kad vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T11-4 „Dėl sutikimo reorganizuoti Drevernos pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Drevernos vaikų darželio“, skelbiamas Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos ir Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželio reorganizavimo sąlygų aprašas (projektas).

Reorganizavime dalyvauja Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos:

Klaipėdos r. Drevernos pagrindinė mokykla, kodas 191788636, buveinė – Mokyklos g. 1, LT- 96240 Drevernos k., Klaipėdos r. sav. – po reorganizavimo veiklą baigiantis juridinis asmuo.

Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželis, kodas 191786813, buveinė – Žvejų g. 2, LT- 96240 Drevernos k., Klaipėdos r. sav. – po reorganizavimo veiklą tęsiantis juridinis asmuo.

Duomenys apie nurodytus juridinius asmenis kaupiami Juridinių asmenų registre: valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale.

Klaipėdos r. Drevernos pagrindinė mokykla reorganizuojama prijungiant ją prie Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželio. Klaipėdos r. Drevernos pagrindinė mokykla kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigs veiklą, o Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželis pakeitęs įstaigos pavadinimą į Klaipėdos r. Drevernos mokykla-darželis, kaip juridinis asmuo tęs veiklą.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. baigiančios savo veiklą Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos teises ir pareigas pereina tęsiančiai savo veiklą Klaipėdos r. Drevernos mokyklai-darželiui.

Susipažinti su Reorganizavimo sąlygomis ir kitais dokumentais galima Klaipėdos r. Drevernos pagrindinėje mokykloje, adresu: Mokyklos g. 1, LT- 96240 Drevernos k., Klaipėdos r. sav. , tel. (8 46) 476 165, interneto svetainėje: www.drevernosm.klaipeda.lm.lt.

 

                                                                          PROJEKTAS

                                                                          PATVIRTINTA

                                                                          Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

                                                                          2017 m. gegužės      d. sprendimu  Nr. T11-  

  

KLAIPĖDOS R. DREVERNOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR KLAIPĖDOS R. DREVERNOS VAIKŲ DARŽELIO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos ir Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželio reorganizacijos sąlygų aprašas nustato savivaldybės biudžetinės įstaigos – Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos reorganizavimą, prijungiant ją prie Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželio (toliau abi kartu – Įstaigos).

2. Reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi,  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 6 dalimi,  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T11-4 „Dėl sutikimo reorganizuoti Drevernos pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Drevernos vaikų darželio“.

3. Duomenys apie reorganizuojamus juridinius asmenis:

3.1. Klaipėdos r. Drevernos pagrindinė mokykla (reorganizuojama):

3.1.1. pavadinimas – Klaipėdos r. Drevernos pagrindinė mokykla;

3.1.2. mokyklos teisinė forma  – savivaldybės biudžetinė įstaiga;

3.1.3. mokyklos buveinė – Mokyklos g.  1, LT-96240 Drevernos k., Klaipėdos r. sav.;

3.1.4. mokyklos kodas – 191788636;

3.1.5. registro tvarkytojas – valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas.

3.2.  Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželis (dalyvaujant reorganizavime):

3.2.1. pavadinimas – Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželis;

3.2.2. mokyklos teisinė forma  – savivaldybės biudžetinė įstaiga;

3.2.3. mokyklos buveinė – Žvejų g. 2, Drevernos k., LT-96240, Klaipėdos r. sav.;

3.2.4. mokyklos kodas – 191786813;

3.2.5. registro tvarkytojas – valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas.

II SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, PAGRINDIMAS

4.Reorganizavimo būdasprijungimas.Klaipėdos r. Drevernos pagrindinėmokykla reorganizuojama, prijungiant ją prie Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželio. Klaipėdos r. Drevernos pagrindinė mokykla, kaip juridinis asmuo, po reorganizavimo baigs veiklą, o Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželis pakeitęs įstaigos pavadinimą į Klaipėdos r. Drevernos mokykla-darželis, kaip juridinis asmuo, tęs veiklą. Baigiančios savo veiklą Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos teises ir pareigas perima tęsianti savo veiklą Klaipėdos r. Drevernos mokykla-darželis. Juridinių asmenų registre registruojama tęsiančios veiklą Klaipėdos r.Drevernos mokyklos-darželio nauja nuostatų redakcija.

5. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti savivaldybės švietimo įstaigų tinklą, racionaliai naudoti  mokinio krepšelio ir savivaldybės biudžeto lėšas.

6. Reorganizavimo pagrindimas: reorganizavus Klaipėdos r. Drevernos pagrindinę mokyklą į Klaipėdos r. Drevernos mokyklą-darželį bus efektyviau ir racionaliau naudojamos lėšos valdymui, administravimui, ugdymui, efektyviau išnaudojamos švietimo įstaigų patalpos.

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS

7. Sprendimo reorganizuoti Įstaigas priėmimas:

            7.1. sprendimą dėl Įstaigų reorganizavimo priima savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės taryba;

7.2. sprendimas dėl Įstaigų reorganizavimo priimamas ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo viešo paskelbimo apie Įstaigų reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą ir pranešimo raštu visiems Įstaigų kreditoriams.

            8. Reorganizuojant Įstaigas užtikrinamas jų veiklos tęstinumas, įsipareigojimų vykdymas, darbo santykių tęstinumas.

9. Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, įspėjami apie atleidimą iš darbo ar darbo sąlygų pasikeitimą .  Kiekvienam Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos mokiniui pranešama raštu apie Klaipėdos r. Drevernos mokyklos reorganizavimą  (atsakingi – Įstaigų direktoriai).

10. Reorganizuotos Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai skiriami į pareigas Klaipėdos r. Drevernos mokykloje-darželyje ne vėliau kaip nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. (atsakingas vykdytojas – Klaipėdos r. Drevernos mokyklos-darželio direktorius).

11.Tęsiančio veiklą juridinio asmens naujos nuostatų redakcijos registravimas:

11.1. Klaipėdos r. Drevernos mokykla-darželis, kaip įstaiga, tęsianti veiklą, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus  Klaipėdos r. Drevernos mokyklos-darželio nuostatus (toliau – Nuostatai), juos teikia tvirtinti Juridinių asmenų registrui (atsakingas – Klaipėdos r. Drevernos mokyklos-darželio direktorius);

11.2. teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registrui pateikiamas prašymas dėl Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos išregistravimo (atsakingas vykdytojas – Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos direktorius).

12. Reorganizavimo terminai:

12.1. reorganizavimo pabaiga – 2017 m. rugpjūčio31 d.;

12.2. nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pasibaigiančios Klaipėdos Drevernos pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo tęsiančiai veiklą Klaipėdos r. Drevernos mokyklai-darželiui.

IV SKYRIUS

TURTO ĮVERTINIMO IR INVENTORIZACIJOS, TURTO PASKIRSTYMO, DOKUMENTŲ PERDAVIMO SAUGOTI TVARKA

13. Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos turto vertė 2017 m. kovo 31 d. pagal finansinės atskaitomybės dokumentus:

13.1. ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė – 181 183  Eur, likutinė vertė – 85 317  Eur;

13.2. nematerialusis turtas – 0 Eur.

14. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos turtui bei įsipareigojimams įvertinti, parengti perdavimo-priėmimo aktus ir dalyvauti perduodant turtą Klaipėdos r. Drevernos mokyklai-darželiui.

15. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto inventorizacija atliekama 2017 rugpjūčio 1 d. duomenimis. Visi turto įvertinimo ir inventorizavimo dokumentai yra neatsiejama reorganizavimo dokumentų dalis.

16. Reorganizuojamos mokyklos inventorizuotas turtas, archyvas, informacija apie įformintus bendruosius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka perduodama po reorganizacijos tęsiančiai veiklą mokyklai, kuri perima reorganizuojamos mokyklos teises ir pareigas.

17. Perdavimo-priėmimo aktus iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. pasirašo reorganizuojamos Drevernos pagrindinės mokyklos direktorius ir vyr. finansininkas ir tęsiančios veiklą Drevernos mokyklos-darželio direktorius ir vyr. finansininkas, Klaipėdos r. savivaldybės administracijos įgaliotas asmuo.

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS, VEIKSIANČIOS PO REORGANIZACIJOS,

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

18. Klaipėdos r. Drevernos mokykla-darželis parengia nuostatus nauja redakcija, kuriuose nustatomi įstaigos uždaviniai, funkcijos ir vykdomos veiklos. Teikia juos tvirtinti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai ir patvirtintus nuostatus teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoja Registrų centro  Juridinių asmenų registre.

VI SKYRIUS

PAPILDOMŲ TEISIŲ SUTEIKIMAS REORGANIZAVIMO LAIKOTARPIU

19. Reorganizavimo laikotarpiu Drevernos pagrindinės mokyklos direktorius turi teisę priimti į darbą naujus darbuotojus, sudaryti su jais darbo bei kitas sutartis tik suderinęs su Klaipėdos r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi.

VII  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Reorganizavimas vykdomas iš Klaipėdos r. Drevernos pagrindinei mokyklai patvirtintų asignavimų.

21. Pasirašius Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos turto perdavimo-priėmimo aktus, mokyklos antspaudai sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________

Daugiau šioje kategorijoje: « Užgavienės

Vykdomi projektai

 10846199 501085856698494 9046011574749447032 n


 logo eTw

Naudingos nuorodos

smm logo z su pav

rodyklėmmm

 

photo.jpg

Copyright © 2022 Drevernos pagrindinė mokykla Rights Reserved.